Лого ЖК «Щасливий» у Петропавлівській Борщагівці
Будівництво завершено
Усі квартири розпродано

понад 2 500 щасливих сімей оцінили якість нашого ЖК "Щасливий"

Рекомендуємо
ЖК «Crystal Avenue»
комплекс бізнес–класу
від творців ЖК "Щасливий"
Перейти →

Купити квартиру в ЖК «Щасливий» у Петропавлівській Борщагівці

Генеральний план комплексу
Alternate text
Alternate text

Кав'ярня «Coffee & Flowers»

Сімейний ресторан італійської кухні "Esposito pizza"

Клініка сімейної медицини «VistaMed»

Салон краси «White lily»

Клініка інноваційної сімейної стоматології «Kiss»

Хімчистка

Ресторан «Happy Grill»

Магазин "Щасливий"

Щаслива Аптека

Baby club «Peek-a-Boo»

Дитячий садок

Оксамитова, 20-Г

Будинок зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

Оксамитова, 20-В

Будинок зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

Оксамитова, 20-А,Б

Будинок зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

Соборна, 10-Г

Будинок зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

Соборна, 10-Д/1

Будинок зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

Соборна, 10-Д

Будинок зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

Соборна, 10-В

Будинок зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

Соборна, 10-А

Будинок зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

Соборна, 10-Б

Будинок зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

Соборна, 14-А,Б,В

Будинок зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

ЖК «Щасливий» новобудови у Петропавлівській Борщагівці
ЖК «Щасливий» новобудови у Петропавлівській Борщагівці
ЖК «Щасливий» новобудови у Петропавлівській Борщагівці
ЖК «Щасливий» новобудови у Петропавлівській Борщагівці
ЖК «Щасливий» новобудови у Петропавлівській Борщагівці
ЖК «Щасливий» новобудови у Петропавлівській Борщагівці
ЖК «Щасливий» новобудови у Петропавлівській Борщагівці

Будинки комплексу

вул. Оксамитова, 20-Г

Квартир: 165

Поверхів: 11

Загальна площа: 8637 м2

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Оксамитова, 20-В

Квартир: 110

Поверхів: 11

Загальна площа: 5 335.7 м2

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Оксамитова, 20-А,Б

Квартир: 217

Поверхів: 11

Загальна площа: 10 943.6 м2

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Соборна, 14-А,Б,В

Квартир: 190

Поверхів: 10

Загальна площа: 12 676 м2

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Соборна, 10-Д/1

Квартир: 55

Поверхів: 11

Загальна площа: 2 480 м2

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Соборна, 10-Д

Квартир: 210

Поверхів: 11

Загальна площа: 13 402.9 м2

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Соборна, 10-Г

Квартир: 220

Поверхів: 11

Загальна площа: 11 429.4 м2

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Соборна, 10-Б

Квартир: 207

Поверхів: 11

Загальна площа: 14 547.8 м2

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Соборна, 10-В

Квартир: 120

Поверхів: 10

Загальна площа: 7 404.4 м2

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Соборна, 10-А

Квартир: 216

Поверхів: 11

Загальна площа: 19 233.8 м2

Парковка: Є

Стоянка: Є

Планування

вул. Оксамитова, 20-Г

Зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

вул. Оксамитова, 20-В

Зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

вул. Оксамитова, 20-А,Б

Зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

вул. Соборна, 14-А,Б,В

Зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

вул. Соборна, 10-Д/1

Зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

вул. Соборна, 10-Д

Зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

вул. Соборна, 10-Г

Зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

вул. Соборна, 10-Б

Зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

вул. Соборна, 10-В

Зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

вул. Соборна, 10-А

Зданий в експлуатацію

Немає квартир у продажу

Дитячий садок

Ми по­бу­ду­ва­ли свій ди­тя­чий са­док на те­ри­то­рії комп­лек­су і ство­ри­ли мак­си­маль­ні умо­ви для ком­фор­ту ді­тей і бать­ків. Са­док має ста­тус дер­жав­но­го, зруч­но роз­та­шо­ва­ний і пра­цює за дос­туп­ною ці­ною.

Продумана архітектура

На­ші ар­хі­тек­то­ри спро­ек­ту­ва­ли бу­дин­ки в єди­но­му сти­лі і об­ра­ли при­єм­ні ко­льо­ри, які гар­мо­ній­но поєд­ну­ють­ся з ланд­шафт­ним ди­зай­ном те­ри­то­рії і під­крес­лю­ють всю ви­шу­ка­ні­сть і стиль но­во­бу­дов.

Дитячі майданчики

Ми пі­к­лу­є­мо­ся про ак­ти­в­ність ва­ших ді­тей, то­му об­лаш­ту­ва­ли ком­п­лекс су­час­ни­ми ди­тя­чи­ми май­дан­чи­ка­ми. Зе­ле­ні зо­ни з пар­ко­вими ла­воч­ка­ми та фон­та­ном ста­нуть гар­ним міс­цем для про­ве­де­н­ня сі­мей­но­го доз­ві­л­ля та ро­ман­тич­них зус­т­рі­чей.

Краєвид із вікна

Ми ре­тель­но дба­ємо про на­ші про­ек­ти і до дріб­ниць пік­лує­мо­ся про те, як ви бу­де­те зуст­рі­ча­ти сві­тан­ки. То­му вік­на ЖК «Щасливий» ви­хо­дять на гар­ний ліс і ди­во­виж­не озе­ро всьо­го в 30-ти мет­рах від комп­лек­су.

Сучасне спортивне поле

Для за­нять спор­том ми пе­ред­ба­чи­ли су­час­не спор­тив­не по­ле. Ра­зом із су­сі­да­ми у комп­лек­сі мож­на влаш­то­ву­ва­ти іг­ри у фут­бол чи во­лей­бол.

Інфраструктура

 • 2 салона краси
 • Продуктовий магазин
 • Клініка "VistaMed"
хв
 • Хімчистка
 • Аптека
 • 2 кафе
 • Дитячий садок
 • Автозаправка
 • ТЦ "Епіцентр"
10 хв
 • Супермаркет "Billa"
 • Школа №76
20 хв
 • м. "Житомирська"
 • Зупинка швидкісного трамваю
 • Залізничний вокзал
25 хв
30 хв
 • Майдан Незалежності

Відгуки

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут Телеведуча

Зараз, коли жит­тя осо­б­ли­во прим­х­ли­ве, мін­ли­ве, хо­че­ться за­тиш­ку. В та­кий час вчи­мо­ся пра­ви­льно роз­став­ля­ти пріо­ри­те­ти. Най­важ­ли­ві­ши­ми ста­ють бу­ди­нок і сім'я. Ось чо­му я ро­зу­мію, скіль­ки щас­тя тяг­не за со­бою від­крит­тя но­во­го ЖК "Щас­ли­вий" від "НоваБудова". Ві­таю всіх з но­во­сіл­лям! Не­хай у Ва­ших гніз­деч­ках на­ро­джу­ю­ться ді­ти, лу­нає сміх, па­нує мир і зла­го­да. Я щас­ли­ва, що мо­жу при­ві­та­ти вас з важ­ли­вою по­ді­єю, роз­ді­ли­ти та­ку світ­лу ра­дість.

Євген

Євген Мешканець комплексу

Ра­ні­ше ми час­то при­хо­ди­ли в комп­лекс гу­ля­ти бі­ля фон­та­ну. Тут доб­ре об­лаш­то­ва­не под­вір'я, зруч­на тран­спорт­на роз­в'яз­ка і бли­зько до мет­ро. Ко­ли прий­шов час ку­пу­ва­ти квар­ти­ру, ми об­ра­ли ва­рі­ант з ре­мон­том в ЖК «Щас­ли­вий». Квар­ти­ра ве­ли­ка і прос­то­ра. Ду­же спо­до­ба­ли­ся під­віс­ні сте­лі, теп­ла під­ло­га і ко­лір плит­ки.

Тетяна

Тетяна Мешканка комплексу

ЖК «Щасливий» — це найп­рек­рас­ні­ший комп­лекс. Це те міс­це, де хо­четь­ся лю­би­ти, жи­ти по–­но­во­му, рос­ти­ти сво­їх ді­тей, да­ру­ва­ти лю­бов близь­ким та ото­чую­чим. Тут є де по­гу­ля­ти, на­со­ло­ди­ти­ся ар­хі­тек­ту­рою бу­дин­ків, які ото­чу­ють нас і ди­во­виж­но кра­си­вою те­ри­то­рією. Спа­си­бі, «НоваБудова».

Олена Луценко

Олена Луценко Переможниця шоу "Голос Країни" 2018 року

Для ме­не ве­ли­ка ра­дість ма­ти квар­ти­ру в ЖК «Щасливий» від "НоваБудова". Ме­ні тут ду­же по­до­ба­єть­ся. Пер­ше, що ме­не зди­ву­ва­ло — ди­зайн бу­дин­ків: приєм­на гам­ма ко­льо­рів, що гар­но пі­діб­ра­ні один до од­но­го. Ра­діс­на па­літ­ра, яка від­різ­ня­єть­ся від усіх ін­ших спо­руд. Квар­ти­ра ме­ні теж ду­же спо­до­ба­ла­ся. Во­на якіс­но зроб­ле­на і не бу­ло та­ких мо­мен­тів, які пот­ріб­но бу­ло б пе­ре­ро­би­ти. Я щас­ли­ва, що мо­жу тут жи­ти!

Анатолій

Анатолій Мешканець комплексу

Ко­ли оби­рав квар­ти­ру, пе­рег­ля­нув де­кіль­ка комп­лек­сів. Шу­кав ва­рі­ант, щоб роз­та­шу­ван­ня бу­ло не­да­ле­ко від Киє­ва. Тут зруч­но, бо всьо­го 300 м до Ок­руж­ної до­ро­ги. Спо­до­бав­ся ЖК «Щасливий» своєю ат­мос­фе­рою та роз­та­шу­ван­ням. При­бу­дин­ко­ва те­ри­то­рія пос­тій­но пок­ра­щуєть­ся, а інф­раст­рук­ту­ра — роз­ви­ва­єть­ся. Вра­зи­ли ве­ли­кі вік­на в квар­ти­рі та гар­ний крає­вид з вік­на. Ме­ні тут по­до­ба­єть­ся. Рад­жу комп­лекс вам і своїм дру­зям.

Новини
Квартира від «НоваБудова» – головний подарунок для переможця шоу «Голос країни–10»!

Уже багато років поспіль компанія «НоваБудова» є офіційним партнером проєкту «Голос країни» на телеканалі «1+1» – кращого музичного шоу України. Цей конкурс відкрив уже не одну яскраву зірку на музичному небосхилі нашої країни.

Всі новини